Shoden Waza

初伝正座業

HomeNext

Shoden Seiza Waza ("First Order Kneeling Techniques") are the most basic iaido forms.

SHODEN SEIZA

WAZA

Seiza Mae 
Seiza Migi 
Seiza Hidari 
Seiza Ushiro 
Yaegaki Omote 
Yaegaki Ura 
Ukenagashi 
Kaishaku 
Tsukekomi 
Tsukikage 
Oikaze 
Nukiuchi 

 

 

    Yaegaki Ura Kata from the Shoden Seiza Waza.